Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Povolování veřejných akcí
 
      Součástí provozu na vodních cestách jsou i různé sportovní podniky, slavnosti na vodě, vojenská cvičení, nácviky záchranných a bezpečnostních útvarů a jiné činnosti, které mohou za specifických okolností nepříznivě ovlivnit bezpečnost plavebního provozu anebo jeho plynulost.

 
Vodní cesta je ze zákona o vodách veřejným prostranstvím, neboli prostranstvím, které smí používat bez povolení každý, přičemž nesmí porušovat chráněná práva jiných. Práva účastníků provozu na vodních cestách jsou chráněna zákonem o vnitrozemské plavbě. Každá akce, která se má pořádat na vodní cestě, byť by sledovala pouze soukromý zájem jednotlivce, např. oslavy narozenin, může přímo nebo nepřímo zasáhnout do práv ostatních účastníků provozu na vodní cestě. Proto k pořádání takové akce nestačí pouze souhlas místně příslušného správního orgánu (např. okresního úřadu), ale taková akce musí být rovněž předem oznámena Státní plavební správě, jejíž případné povolení je speciálním stanoviskem správního úřadu ve vnitrozemské plavbě.

Oznámení o pořádání veřejné akce se podává místně příslušné pobočce Státní plavební správy, které jsou v Praze, v Děčíně a v Přerově (územní působnost poboček).

Řád plavební bezpečnosti stanoví povinnost těm, kteří pořádají veřejnou akci na vodní cestě, oznámit ji Státní plavební správě alespoň 30 dnů předem, uvést zejména druh a dobu konání akce, prostor, v němž se bude akce konat, a jméno osoby odpovědné za bezpečný průběh akce. Uvedená povinnost se vztahuje na veřejné akce pořádané zejména na těch vodních cestách, které jsou v § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, definovány jako vodní cesty sledované. Jsou to vodní cesty uvedené v § 3 odst. 4 a v příloze č. 2 zákona č. 114/1995 Sb., a dále v § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., kterou se zákon o vnitrozemské plavbě provádí.

V případě, že Státní plavební správa dospěje k závěru, že by mohlo takovou akcí dojít k ohrožení plavebního provozu nebo jeho plynulosti, jinými slovy k narušení veřejného pořádku, vydá povolení, které obsahuje podmínky k minimalizaci hrozícího nebezpečí, případně akci zakáže. Uskuteční-li se oznámená akce v rozporu s popisem uvedeným v oznámení nebo v rozporu s podmínkami obsaženými v povolení veřejné akce, může být zakázána na místě pracovníkem Státní plavební správy, který se prokáže průkazem státního dozoru na vnitrozemskou plavbu.

SPS Praha

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>