Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Aktualizace - Návod k obstarání nálepky pro lodě plující v Chorvatsku
 
      22. března - Návod k obstarání nálepky

 
shodně s nařízením o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních jachet a člunů pro sport a rekreaci v námořním prostoru Chorvatské republiky - v souladu se změnami a doplňky směrnic - březen 2005.

Vážení námořní turisté,

vítáme vás ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatska!
Tímto Návodem bychom vás rádi seznámili s naším novým nařízením a způsobem jeho použití, na jehož základě, jak věříme, váš pobyt bude příjemnější a bezpečnější.

S ohledem na vaše potřeby, Chorvatská republika vydala změny a doplňky Nařízení o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních jachet a člunů pro sport a rekreaci v námořním prostoru Chorvatska, obsažených v tomto novém Návodu.

POSTUP:

Osoba, která řídí zahraniční jachtu nebo člun (v dalším textu: plavidlo), při příležitosti vplouvání do námořního prostoru Chorvatska, je povinna vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní veřejnou dopravu k pohraniční kontrole a obstarat si nálepku na kapitanátu, nebo lodním úřadu.

Pokud je zahraniční plavidlo dováženo po souši nebo se nachází v úschově v Chorvatsku, osoba která řídí plavidlo je povinna před vyplutím obstarat nálepku v příslušném kapitanátu nebo lodním úřadu a obstarat seznam osob.

Kapitanát/lodní úřad vydává nálepku na základě dokumentace, kterou je osoba řídící plavidlo povinna předložit a to:

1. Seznam posádky, který zahrnuje posádku i cestující na plavidle a který kapitanát/lodní úřad ověřuje podpisem a razítkem;
Pokud osoba, která řídí plavidlo, nemá v úmyslu během pobytu chorvatském námořním prostoru měnit posádku v období platnosti nálepky, nemusí se dále hlásit kapitanátu/lodnímu úřadu. Osoba řídící plavidlo může v Chorvatsku vylodit posádku, s kterou připlula ze zahraničí a v tom případě musí změnu posádky přihlásit kapitanátu/lodnímu úřadu a s touto vyměněnou posádkou musí odplout z Chorvatska.

2. Seznam osob
Námořním turistům se umožňuje aby v Chorvatsku vyměnili posádku, ale pod podmínkou obstarání ?seznamu osob?. Celkový počet osob na seznamu nesmí být větší od dvojnásobku kapacity plavidla navýšené o 30% jeho jednotkové kapacity. Kapacita plavidla se určuje v souladu s jeho doklady, vydanými příslušnými úřady země původu a pokud plavidlo nemá takové doklady, kapacita se vypočítá v souladu se Směrnicemi pro čluny a jachty a Technickými směrnicemi pro statutární certifikaci člunů a jachet.
Seznam osob se může vyplňovat sukcesivně a nejpozději před naloďováním osoby, uvedené na seznamu osob. Seznam osob se potvrzuje útržkem nálepky.

Počet změn osob uvedených v seznamu je neomezen.
Osoby, které pobývají na Vašem plavidle při kotvení v přístavu nebo na kotvišti, není potřeba zapisovat do seznamu osob.

3. Důkaz o způsobilosti plavidla k plavbě podle národního předpisu země, pod jejíž vlajkou plavidlo pluje. Pokud plavidlo nemá důkaz o způsobilosti k plavbě v souladu s národními předpisy země původu, kapitanát/lodní úřad vykoná obvyklou prohlídku lodi v souladu s předpisy Směrnic pro čluny a jachty.

4. důkaz, že osoba, která řídí plavidlo, je způsobilá k jeho řízení v souladu s národním předpisem země původu, jinými národními předpisy a nařízeními Směrnic o clunech a jachtách.

Cizí osoby, které podle národního předpisu země, pod jejíž vlajkou plavidlo pluje, nemusí být způsobilé k řízení plavidla, ale musí si obstarat v souladu s předpisy Corvatské republiky odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti nejpozději do 1. ledna 2006.

5. důkaz o pojištění o odpovědnosti za nemateriální škody pro plavidla s pohonným zařízením, silnějším než 15 KW.

6. důkaz o vlastnictví plavidla popřípadě zplnomocnění, které potvrzuje, že majitel plavidla souhlasí s jeho používáním.

Obstaráním nálepky vyrovnáváte všechny závazky, které zahrnují následující poplatky:

a) bezpečnost plavby (na základě Nařízení o výši poplatku za bezpečnost plavby, který platí zahraniční čluny a jachty)
b) využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení-majáky)-(v souladu s ceníkem společnosti Plovput d.o.o. Split).
c) námořní informační mapu (v souladu s ceníkem Chorvatského hydrografického institutu)
d) správní poplatek(na základě Zákona o správních poplatcích)

Výše poplatků je předepsána Nařízením, které je uvedeno v příloze tohoto Návodu. Jak lze vidět, ceny zůstávají na úrovni minulých let a zachována je i soustava slev pro naše tradiční hosty.

Nálepka se lepí na viditelné části trupu nebo nadstavby plavidla.

Plavidla, která vykonala přihlášení příjezdu a pobytu (?permit?) během roku 2004, mohou plout teritoriálním námořním prostorem a vnitřními vodami Chorvatska do ukončení platnosti přihlášky.

KRÁTCE:
V době plavby plavidlo musí mít:
- nálepku
- ověřený seznam posádky (zahrnuje osoby, které skutečně jsou v době plavby na plavidle)
- ověřený seznam osob (pokud se osoby vyměňují v době plavby v Chorvatsku a zahrnuje všechny osoby, které budou pobývat na plavidle v období platnosti nálepky).
- důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
- důkaz, že osoba řídící plavidlo je způsobilá k jeho řízení
- důkaz o pojištění odpovědnosti za škody
- důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění od majitele

Tímto Návodem pozbývá platnosti předcházející Návod.

Vše výše uvedené je předepsáno za účelem vašeho bezpečnějšího pobytu na našem moři.
Pro všechny dodatečné informace se obraťte na naší e-mail adresu:

strane-jahte@pomorstvo.hr,

Přejeme vám klidné moře, bezpečnou plavbu a příjemný pobyt v Chorvatské republice!

Ministr Božídar Kalmeta

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>