Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


MDČR - Odůvodnění provedené změny v regulaci plavby
 
      9. února - Dne 5. 1. 2005 vydal Veřejný ochránce práv (VOP), závěrečné stanovisko kterým VOP ukončil šetření postupu Ministerstva dopravy ve věci regulace plavby plavidel se spalovacími motory v rekreačních oblastech ležících na řece Vltavě.

 
I. Obecná část

Předmětná regulace plavby se uskutečňuje, mimo jiné, vyhláškou č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Základním regulatorním právním předpisem je zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími právními předpisy. Zejména se jedná o:

- vyhlášku č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.

Současně zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v § 7 odst. 5 zmocňuje Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ke stanovení vodních nádržích a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a ke stanovení rozsahu a podmínek užívání povrchových vod k plavbě. Toto zmocnění je v současné době naplněno vyhláškou č. 241/2002 Sb.

Obecně VOP konstatoval, že v jaké míře a jakými prostředky má být plavba regulována, je otázkou politického kompromisu mezi vrcholnými představiteli Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Negativně se VOP vyjádřil k udělování souhlasu k plavbě rychlostí vyšší než 25 km/hod. na vymezených úsecích vodních nádrží Slapy, Orlík a Kamýk podle přílohy č. 2 bod 3 vyhlášky č. 241/2002 Sb. Tento souhlas udělovalo Ministerstvo dopravy (jako ústřední vodoprávní úřad ve věcech užívání povrchových vod k plavbě podle § 108 odst. 4 vodního zákona) zásadně každému žadateli, který prokázal, že jeho plavidlo je technicky způsobilé k provozu a žadatel je držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla. Tento postup odůvodnilo Ministerstvo dopravy tím, že vzhledem k tomu, že příslušné ustanovení vyhlášky neuvádí žádné podmínky, které musí žadatel splnit, aby mu byl souhlas vydán, nemá ministerstvo jako správní orgán žádnou možnost uplatnit při vydávání souhlasu správní uvážení. Každý správní orgán má přitom povinnost rozhodovat v souladu s právními předpisy a na základě zásady rovnosti účastníků a zákazu diskriminace, a je povinen za stejných podmínek rozhodnout vždy stejně. Nemůže tedy stanovit pro své rozhodování podmínky, které nemají oporu v zákoně či vyhlášce, a podle nich pak udělit či neudělit souhlas v konkrétním případě. Jeho rozhodovací činnost by tak byla pro žadatele nepředvídatelná a těžko kontrolovatelná.

Tuto argumentaci VOP uznal a uvedl, že současná praxe MD je v naprostém souladu s vyhláškou, avšak je v příkrém rozporu s principem ekonomie výkonu státní správy, neboť vydávání souhlasu se mění v pouhou formální proceduru, která postrádá jakýkoliv smysl. Vyhláška neefektivně zatěžuje Ministerstvo dopravy jako ústřední vodoprávní úřad vydáváním souhlasů s vyšší rychlostí plavby než 25 km/hod., které jsou vzhledem ke znění přílohy č. 2 vyhlášky vydávány prakticky všem žadatelům. Vyhláška by proto měla být změněna tak, aby tuto neodůvodněnou administrativní zátěž odstranila a stanovila takový způsob regulace plavby v uvedených úsecích, který bude racionální a zároveň účinný.

K novelizaci vyhlášky se uskutečnila řada jednání za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státní plavební správy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, obcí a občanských sdružení,. Možné varianty řešení připravené MD a MŽP byly zveřejněny a dotčené samosprávy a veřejnost byly vyzvány k vyjádření. Obdržená vyjádření krajů, obcí, občanských sdružení a jednotlivců byla v souvislosti s navrhovanou mírou regulace plavby plavidel se spalovacími motory do značné míry protichůdná. Řada stanovisek souhlasila s regulací navrženou Ministerstvem dopravy, popřípadě požadovala ještě nižší míru regulace a řada stanovisek naopak požadovala regulaci navrženou Ministerstvem životního prostředí, popřípadě ještě vyšší míru regulace.

Přestože současná míra regulace provozu plavidel se spalovacími motory podle platného znění vyhlášky č. 241/2002 Sb. je z plavebně bezpečnostního hlediska dostačující (viz příloha odůvodnění - statistika plavebních nehod), za účelem dosažení kompromisu, byly přijaty tyto úpravy zvyšující míru regulace oproti současnému stavu:

- v celém rozsahu slapské vodní nádrže bude v letní sezóně omezena plavba limitem 25 km/hod. současně s povinností plout ve výtlačném režimu plavby,

- i v úsecích, kde bude povoleno plout vyšší rychlostí, může být v dohodě s občanskými sdruženími a obcemi ve vymezených zónách plavebními znaky omezena rychlost pod 25 km/hod,

- plavba vyšší rychlostí než 25 km/hod. bude na části vodní nádrži Slapy mimo letní sezónu a na části vodní nádrže Orlík (z toho v ř.km. 159,90 ? 179,00 pouze v období od 1. 6. do 31. 10., a to z důvodu ochrany populace výra velkého a kulíška nejmenšího a jejich biotopů v rámci Ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy a významných shromaždišť ptáků v období jejich tahu) umožněna pouze plavidlům se stanoveným omezeným poměrem výkonu motoru a výtlaku plavidla (r  60); stanovené omezení umožní plout na těchto vymezených lokalitách vyšší rychlostí pouze plavidlům, jejichž výkon motoru v poměru k celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení neumožňuje v průměru přesahovat rychlosti vyšší než 55 až 60 km/hod.

- plavidla u nichž je poměr výkon/výtlak r > 120, popřípadě Froudeho číslo > 3 (tedy plavidla, která mohou plout velmi vysokou rychlostí) mohou být provozována pouze ve zvláště vymezených lokalitách,

- v souladu s požadavky samospráv bude na vodní nádrži Hracholusky a Máchově jezeře povolena pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících spalovací motor pouze jako pomocný pohon při manévrování v přístavu či přístavišti nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek pro dojezd na stálé stanoviště či v nouzi,

- na vodním toku Sázava od pramene po lokalitu Pikovice bude zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

Současně došlo ke zpřísnění podmínek technické způsobilosti malých plavidel. Těmito plavidly je provozována především vodní doprava pro vlastní potřeby - rekreační plavba (a contrario, § 33 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě).

Návrhy vyhlášek, kterými se mění vyhláška č. 241/2002 Sb. a vyhláška č. 223/1995 Sb. jsou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž provedení jsou vyhlášky navrženy, včetně zákonného zmocnění § 7 odst. 5 vodního zákona a § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 a 5 zákona o vnitrozemské plavbě a dále je návrh vyhlášky v souladu s Ústavou, ústavním pořádkem a právním řádem ČR a neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je ČR vázána.

Návrh vyhlášky není v zásadním rozporu se strategickými rozvojovými dokumenty Jihočeského kraje a Středočeského kraje (např. usnesení Rady Jihočeského kraje č. 748/2003/RK, usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 748/2003/RK, usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 38-10/2002/ZK) a rozvojovými programy Jihočeského kraje (Voda a město a Znovuobjevená Vltava), a to s ohledem na záměry na rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na rekreační plavbu a navazující růst zaměstnanosti v doprovodných službách. Omezování plavby na vodních tocích je však v této souvislosti vnímáno jako problematické a krajskými samosprávami je doporučováno nerozšiřovat další omezení plavby plavidel se spalovacími motory s tím, že návrh vyhlášky je akceptován jako maximální možný kompromis všech stran.

Předmět právní úpravy návrhu není upraven právem Evropských společenství.

Předkládaný návrh představuje nárok na státní rozpočet ve smyslu mzdových nákladů jednoho pracovníka. Navrhovaná úprava délky platnosti lodního osvědčení z 10 na 8 resp. z 5 na 4 roky představuje zkrácení této doby o 20 % a zároveň také nárůst počtu prohlídek o 20 %. V současné době zabezpečuje technické prohlídky a s tím související administrativu v přepočtu 4,95 pracovníka. Po zkrácení intervalu technických prohlídek bude potřeba zvýšit počet pracovníků o jednoho člověka. Zvýšení je potřebné i z důvodu, že ročně je do evidence v plavebním rejstříku zapsáno okolo 800 nových malých plavidel.

Návrh nemá sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí České republiky (naopak zpřísňuje podmínky technické způsobilosti malých plavidel) a respektuje ochranu Soustavy Natura 2000 ? Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy.

II. Zvláštní část
K vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

K bodu 1
Vzhledem ke skutečnosti, že docházelo k určitým výkladovým problémům při aplikaci vyhlášky č. 241/2002 Sb. včleňují se do návrhu její novely definice významných pojmů.

Zejména je definováno plavidlo určené pro plavbu v kluzu. Vzhledem ke stanoveným parametrům bude na povrchových vodách možné obecně provozovat pouze plavidla, jejichž výkon pohonného motoru v poměru k hmotnosti plavidla neumožňuje dosahovat velmi vysokých rychlostí.. Současně však nadále platí obecná povinnost plout ve výtlačném režimu plavby, kdy nesmí být překročen rychlostní limit 25 km/hod. Plavba vyšší rychlostí mimo výtlačný režim bude možná pouze v lokalitách vymezených v příloze č. 2 a 3 vyhlášky a za stanovených podmínek. Plavidla, jejichž výkon pohonného motoru v poměru k hmotnosti plavidla umožňuje dosahovat velmi vysokých rychlostí, budou smět plout pouze ve speciálně vymezených lokalitách, obdobně jako vodní skútry.

Jednoznačněji je také definováno použití spalovacího motoru na plachetnici jako pomocného pohonu k zajištění bezpečnosti plavby plachetnice ve vymezených případech. Tato jednoznačnější definice je třeba z hlediska posuzování plavby plachetnice využívající spalovací motor při plavbě povrchových vodách, na nichž je použití spalovacího motoru omezeno. Využití spalovacího motoru na plachetnici při plavbě na povrchových vodách, na nichž není použití spalovacího motoru omezeno, tím není dotčeno.

K bodu 2, 10 a 11
Písmeno a) a příloha 2:
Navrhuje se, aby na labské vodní cestě, na Vltavě od soutoku s Labem po hráz vodní nádrže Slapy a na části vodní nádrže Kamýk bylo možné plout vyšší rychlostí než 25 km/hod. s tím, že ve vymezených lokalitách může být rychlost. po dohodě s příslušnými obcemi omezena, plavebními znaky, obdobně jako dopravním značením na silnici.

Tato regulace přiměřeně odpovídá dosavadní míře regulace plavby plavidel se spalovacími motory na těchto úsecích vodních cest.
Písmeno b) a příloha 3:

Plavba vyšší rychlostí než 25 km/hod. bude možná na části vodní nádrže Slapy mimo letní sezónu a na části vodní nádrže Orlík (z toho v ř.km. 159,90 ? 179,00 pouze v období od 1. 6. do 31. 10., a to z důvodu ochrany populace výra velkého a kulíška nejmenšího a jejich biotopů v rámci Ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy a významných shromaždišť ptáků v období jejich tahu), umožněna pouze plavidlům se stanoveným omezeným poměrem výkonu motoru a výtlaku plavidla. Stanovené omezení poměru výkonu motoru a výtlaku plavidla umožní plout na těchto vymezených lokalitách vyšší rychlostí pouze plavidlům, jejichž konstrukční provedení neumožňuje v průměru dosahovat rychlosti vyšší než 55 až 60 km/hod.

V tomto případě se jedná o zvýšenou míru regulace na uvedených úsecích vodních cest oproti současnému stavu.

Písmeno c) :
Vyšší rychlostí než 25 km/hod. bude možné plout i na zvláště vymezených lokalitách pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a plavidel určených pro plavbu v kluzu, i když příslušné úseky vodních cest nebudou uvedeny v příloze 2 nebo 3.

Na všech ostatních povrchových vodách v ČR bude obecně platit rychlostní limit 25 km/hod. spojený s povinností plout ve výtlačném režimu plavby nebo obecný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory.

K bodu 3
V návaznosti na včlenění definic významných pojmů § 1a je nezbytné upravit text první věty v § 3 odst. 2. Současně se sbližují doby provozování vodního lyžování a vodních skútrů a plavidel určených pro plavbu v kluzu.

K bodu 4
Dochází k přenesení ustanovení současného § 4 odst. 1 (po jeho legislativně-technické úpravě) do nového § 3 odst. 3 z důvodu systematického řazení ustanovení vyhlášky. Nedochází ke změněn zákazu letního provozování vodních skútrů a plavidel určených pro plavbu v kluzu. Z tohoto zákazu je možné udělit výjimku podle § 7 odst. 7 vodního zákona.

K bodům 5 - 6
V návaznosti na výše uvedené návrhy dochází k legislativně-technickým úpravám původního textu vyhlášky.

K bodu 7
S ohledem na skutečnost, že dozor nad dodržováním právních předpisů v rozsahu svých kompetencí provádějí v současné době z vodní cesty i příslušníci Městské policie v Praze, navrhuje se stanovit, že omezení podle § 3 až 5 vyhlášky se nevztahují též na plavidla obecní policie.

K bodu 8 a 12
Magistrát města Brna požádal o zařazení Brněnské přehrady mezi vodní nádrže, kde bude povolena veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících spalovací motor pouze jako pomocný pohon, a to z důvodu potřeby obnovy lodního parku provozovatele veřejné vodní dopravy na Brněnské přehradě ? Dopravního podniku města Brna, kdy se z technických i ekonomických důvodů jeví výhodnější pohon spalovacími motory, nežli bateriový pohon. V této souvislosti musí být tato nádrž vyřazena z přílohy 1, tabulky č. 1, kde jsou uvedeny vodní nádrže, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

Na základě požadavku samospráv dochází k omezení provozu plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Hracholusky a Máchově jezeře v tom smyslu, že nově bude možné na těchto vodních nádržích provozovat pouze veřejnou vodní dopravu a plavbu plavidel plujících pomocí plachet a využívajících spalovací motor pouze jako pomocný pohon.

K bodu 9
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství se doplňuje nový úsek vodní cesty, na kterém je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

K vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoví se přísnější podmínky technické způsobilosti malých plavidel. Těmito plavidly je provozována především vodní doprava pro vlastní potřeby - rekreační plavba (a contrario § 33 zákona o vnitrozemské plavbě). Navrhované úpravy mají přispět k více ekologickému provozu malých plavidel.

Současně se pro naplnění některých zpřísňujících podmínek stanoví tříleté přechodné období.

www.mdcr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>