Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Sdělení SPS č. 59/2009 o nových technických požadavcích na malá plavidla
 
      Požadavky na rekreační malé plavidlo
Na základě účinnosti vyhlášky Ministerstva dopravy č. 388/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,

 
jsou od 7. 11. 2009 pro malá rekreační plavidla a vodní skútry nově uváděné do provozu závazné technické podmínky způsobilosti platné pro uvádění rekreačních plavidel na trh Evropského společenství.
Splnění požadavků pro uvedení rekreačního plavidla na trh musí být prokázáno předložením prohlášení o shodě a označením plavidla značkou CE. S výjimkou požadavků na pohonný motor a vybavení platí pro plavidlo v provozu technické požadavky na bezpečnost, které byly závazné při jeho uvedení do provozu.

Pro žadatele o vydání lodního osvědčení malého plavidla to v praxi znamená, že pokud na území země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) získá do vlastnictví nebo užívání rekreační malé plavidlo podléhající evidenci, může počítat se schválením jeho technické způsobilosti jen když

1. plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné zemi ESVO před rokem 1999,
2. plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné zemi ESVO v roce 1999 nebo později, splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a je označeno značkou CE nebo
3. plavidlo bude označeno označením CE a bude k němu předloženo ES prohlášení o shodě.

Uvedení plavidla do provozu v jiné zemi Společenství musí být doloženo úředním dokladem, který bude obsahovat jednoznačnou identifikaci plavidla, datum uvedení do provozu a informaci o předchozím vlastníku či provozovateli plavidla. V případě, že tyto podmínky nebudou splněny, nebo pokud Státní plavební správa zjistí, že technický stav plavidla neodpovídá označení CE nebo předloženému prohlášení o shodě, je nadměrně opotřebené nebo poškozené, nebude pro rekreační malé plavidlo vydáno lodní osvědčení.

Na rekreační plavidla stavěná pro vlastní potřebu se požadavek splnění podmínek pro uvedení na trh Evropského společenství vztahuje pouze v případě, že takové plavidlo je uvedeno na trh dříve než 5 let od dokončení stavby.

Rekreační plavidlo dovezené ze země mimo Evropské společenství výhradně pro vlastní potřebu se nepovažuje za plavidlo uvedené na trh Evropského společenství do doby, než poprvé změní vlastníka nebo provozovatele (uživatele). Na rozdíl od plavidel postavených pro vlastní potřebu není pro takto dovezená plavidla stanovena žádná lhůta, po jejímž uplynutí by bylo možné uvést plavidlo na trh bez splnění zákonem stanovených podmínek.

Do lodního osvědčení rekreačního malého plavidla postaveného nebo dovezeného pro vlastní potřebu bude proveden zápis o tom, že plavidlo není určeno k uvedení na trh Evropského společenství. U plavidla postaveného pro vlastní potřebu bude tento zápis na žádost vlastníka po pěti letech od dokončení stavby vymazán. Plavidlo s tímto zápisem bude po převedení vlastnictví nebo užívacích práv na jinou osobu bez toho, aby k němu bylo vydáno prohlášení o shodě, vymazáno z plavebního rejstříku z důvodu trvalé nezpůsobilosti.

Požadavky na motor malého plavidla
Motor malého plavidla nově uváděného do provozu a motor nově instalovaný na malém plavidle v provozu musí splňovat základní technické požadavky pro uvedení na trh Evropského společenství včetně připojení ES prohlášení o shodě k motoru a opatření označením CE. Toto se nevztahuje, s výjimkou rekreačních plavidel a vodních skútrů*, na výměnu zabudovaného motoru za stejný typ, instalaci motoru plavidla, jehož stavba byla povolena do 31.12.2009, a plavidla, které bude nově uvedeno do provozu do 31. 12. 2010, a na motory, které budou nově instalovány na malém plavidle do 31. 12. 2010.

*Kurzívou vyznačená část textu bude na základě požadavku Evropské komise na zrušení přechodného období pro rekreační plavidla vložena další novelou vyhlášky.

Každé rekreační malé plavidlo, které má být od 7.11.2009 v České republice nově uvedeno do provozu v rámci Evropského společenství a rekreační malé plavidlo v provozu, jehož motor má být vyměněn, musí být vybaveno motorem splňujícím emisní limity ES. Motor, který není zapsaný v dokladu o předchozí evidenci v jiném státě Evropského společenství, se považuje za motor nově instalovaný. Pro motory jiných než rekreačních malých plavidel platí výše uvedená přechodná období.
Lodní motor malého plavidla, který je již zapsaný v lodním osvědčení tohoto malého plavidla, může být na tomto plavidle nadále používán s výjimkou přívěsných motorů straších 25 let a motorů, jejichž způsobilost nebude při technické prohlídce schválena.

Země ESVO
Zeměmi Evropského sdružení volného obchodu jsou Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
Podmínky pro uvedení na trh rekreačního plavidla, vodního skútru a lodního motoru

S účinností od 23. března 2005 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů. Tímto nařízením jsou chráněny oprávněné zájmy na bezpečnost a ochranu životního prostředí, práva spotřebitele na trhu EU, pro výrobce, dovozce a prodejce rekreačních plavidel jsou stanovena pravidla a podmínky pro uvádění rekreačních plavidel na trh.

Při koupi rekreačního plavidla, vodního skútru a lodního motoru je podle tohoto nařízení kupující oprávněn vyžadovat níže uvedené náležitosti a dokumenty k plavidlu. V případě, že stanovený výrobek nebo s ním dodávaná dokumentace popsané náležitosti nesplňují, může se kupující obrátit na Českou obchodní inspekci.

Prohlášení o shodě
Ke každému rekreačnímu plavidlu, vodnímu skútru a lodnímu motoru uvedenému na trh Evropského společenství musí být připojeno ES prohlášení o shodě s požadavky Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady. Pokud jsou plavidlo nebo motor uvedeny na trh v České republice, musí být prohlášení vypracováno v českém jazyce. Náležitosti uvedeného ES prohlášení o shodě stanoví § 10 nařízení vlády č. 174/2005 Sb. ve shodě s přílohou XV Směrnice 94/25/ES.

Označení CE
Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory musí být při uvedení na trh opatřeny označením CE. Označení CE, jehož grafická podoba je níže vyobrazena (mřížka není součástí označení), umísťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce na štítku výrobku. Označení CE musí být provedeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem.

Grafická podoba označení CE
Označení CE na rekreačním plavidle, vodním skútru nebo lodním motoru vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Identifikace trupu
Každé rekreační plavidlo a vodní skútr musí být označeno identifikačním číslem trupu včetně uvedení kódu výrobce, země výroby, specifického čísla série, roku výroby a roku modelu.

Štítek výrobku
Na každém rekreačním plavidle a vodním skútru musí být trvale upevněn štítek výrobku, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém je uvedeno označení výrobce, označení CE, konstrukční kategorie, nejvyšší zatížení doporučené výrobcem a počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo konstruováno.

Příručka uživatele
Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory uváděné na trh musí být vybaveny příručkou uživatele (dále jen "příručka") v českém jazyce, nebo i v dalších požadovaných jazycích. Tato příručka se sestavuje se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru, zaplavení, poškození plavidla a úrazu osob. Příručka musí být doplněna potřebnými nákresy. Příručka musí rovněž obsahovat kopii ES prohlášení o shodě s požadavky směrnice 25/94/ES.

Platí do: odvolání
(č. j. 606/Ř/09)

Ing. Luděk Cidlina v. r.ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>