Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
Vypsání veřejné soutěže - MČR v námořním jachtingu 2015
 
      Výkonný výbor ČSJ vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele MČR v námořním jachtingu pro rok 2015 a odkazuje případné zájemce, aby se řídili směrnicí C13, kterou naleznete v příloze. Termín pro podání přihlášek je 15. 10. 2014

 
Přihlášky zasílejte na sekretariát ČSJ jachting()cuscz.cz


Směrnice C13 - pro pořádání závodů v námořním jachtingu

Závody Celostátní termínové listiny ČSJ

Závod je zařazen do CTL při jejím sestavování komisí STK na základě návrhu pořadatele.

Vypsání závodu musí být zveřejněno nejpozději 1 měsíc před zahájením.

Závod musí být pořádán a rozhodován v souladu s platnými Závodními pravidly jachtingu, vydanými ISAF pro dané období.

V zemích, kde je to vyžadováno místními právními předpisy, je nutné doložit písemný souhlas příslušného místního orgánu v termínu nejpozději 1 měsíc před zahájením závodu. (Pro závody pořádané v Chorvatsku je za povolení příslušného místního orgánu považován souhlas vydaný příslušně místním kapitanátem).

Vypsání závodu musí obsahovat platné bezpečnostní předpisy, např. ISAF Offshore Special Regulations a pod.

Pořadatel je povinen prokázat, že disponuje dostatečným technickým vybavením, potřebným pro uspořádání závodu (regaty) - doprovodné lodě nebo čluny, lékařská služba, komunikace se závodníky apod.

Pořadatel musí umožnit účast závodníkům i na jiných lodích, než jen lodích dodaných pořadatelem a ve vypsání musí zvlášť uvést podmínky startu těchto lodí (startovné, oplachtění, bezpečnostní vybavení lodí apod.)

Pokud se v průběhu přípravy závodu zjistí, že pořadatel nesplnil všechny podmínky uvedené v bodech b) až g) tohoto článku může být daný závod kdykoliv komisí STK z CTL vyškrtnut a výsledky anulovány

Mistrovství republiky

Pořadatel musí splnit všechny podmínky uvedené v bodech b) až g) článku 1 . Pokud se v průběhu přípravy závodu zjistí, že pořadatel nesplnil výše uvedené podmínky může být daný závod kdykoliv komisí STK z CTL vyškrtnut a výsledky anulovány

ČSJ zařadí do CTL každoročně pouze dvě mistrovství v námořním jachtingu a to pro kategorii One design a pro kategorii ORC / ORCi.

Pokud je MČR pořádáno společně s mistrovstvím (mistrovstvími) více zemí, pak je pořadatel povinen zabezpečit pro české posádky takový počet lodí, který odpovídá poměru zemí, pro které je tento závod společným mistrovstvím.

Závod musí být vypsán minimálně na 5 rozjížděk, přičemž se pořadateli doporučuje, aby alespoň jedna rozjížďka byla navigační a alespoň jedna okruhová. Pro uznání závodu jako MČR je potřeba odjet minimálně 3 rozjížďky.

Minimální počet startujících posádek pro uznání závodu jako MČR je 5 pro kařdou kategorii.

Výše startovného a poplatky za pronájem lodí musí být vypsány samostatně a musí být uvedeno co pořadatel za tyto platby zajišťuje

V závodě One Design může být MČR vypsáno pro více různých One Design lodí (napřiklad: Elan 340, Salona 37R, Bavaria 42 Match, First 45 apod) - "lodních tříd" (LT). Každá z těchto LT musí mít samostatný start.

V závodě One Design může být odchylka GPH u všech lodí závodících v jedné LT max. 0,2% z hodnoty handicapu ORC dané LT

ČSJ může poskytnout pořadateli marketingová práva k danému mistrovství.

Pokud ČSJ poskytne pořadateli maketingová práva, pořadatel uhradí Českému svazu jachtingu poplatek za MČR na moři takto:
za každou loď dodanou českým pořadatelem částku 2.500,-Kč
za každou loď přihlášenou na MČR a nedodanou českým pořadatelem částku 1.000,- Kč

Výběr pořadatele Mistrovství republiky

Český svaz jachtingu vypíše každoročně veřejnou soutěž pro pořadatele Mistrovství České republiky v námořním jachtingu, kde budou uvedeny závazné termíny podání přihlášek a termín posouzení nabídek pořadatelů VV ČSJ.

Přihlášku do veřejné soutěže mohou podat jakékoliv subjekty či fyzické osoby. Přihláška musí splňovat podmínky článku 2.

Zaslané přihlášky do veřejné soutěže o pořadatele MČR na moři budou vyhodnoceny dle následujících kritérií:
sportovní kvalita lodí (zejména srovnatelnost lodí) - 25%
reference pořadatele (mimo jiné kvalita hlavního rozhodčího,JURY,zkušenosti) - 25%
startovné (přepočteno startovné na jeden závodní den/1 člen max.počtu posádky) - 20%
místo konání (lokalita) - 10%
mezinárodní účast (podpora společného mistrovství s dalšími zeměmi) - 10%
mediální pokrytí (TV, Radio, tisk) - 10%


více na www. sailing .cz
autor: Dana Dvořáková

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>