Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
MDČR - Program: Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů
 
      26. ledna - Program je určen k financování rozvoje vodních cest k podpoře rozvoje vodní dopravy v ČR prostřednictvím rozpočtové organizace Ředitelství vodních cest České republiky, podnikatelskými subjekty ve vlastnictví státu ? státními podniky Povodí a podnikatelskými subjekty v soukromém vlastnictví.

 
Programové období: 2006 ? 2013
Evidenční číslo programu: 227520
Schváleno MF 8.12.2005

SPECIFIKACE VĚCNÝCH CÍLŮ PROGRAMU

Dne 31. října 2003 bylo poradou ministra dopravy v návaznosti na metodický pokyn MF k financování programů reprodukce majetku č.j. 113/1.991/2002 z 28.1.2002, část III. a v zájmu vytvoření jednotného resortního datového systému uloženo provést inventuru stávajících programů, uzavřít další registraci akcí v rozpracovaných programech, dokončit realizaci rozpracovaných akcí stávajících programů s následným vyhodnocením a pro zařazení akcí financovaných z prostředků SFDI nadefinovat nové programy ISPROFIN a jejich věcnou náplň. Proto pro dosažení významného pokroku v naplnění usnesení vlády ze dne 11. prosince 1996 č. 635, k financování programu podpory rozvoje vodní dopravy v České republice do roku 2005, a naplňování závazků ČR plynoucích z Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), sjednané v rámci EHK/OSN (sdělením MZV č. 163/1999 Sb.) je nutné realizovat řadu investičních akcí pro rozvoj vodních cest dopravně významných k dosažení stanovených základních technických a provozních parametrů vodní cest, do kterých v ČR patří vodní toky Labe, Vltava, Morava a Odra, včetně výhledového propojení Dunaj - Odra - Labe.

Rozvoj vodních cest je od 1.10.2000 financovaný z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a v omezené míře spoluúčastí investorů. V současné době jsou dalším zdrojem financování fondy EU (Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF, případně Fond soudržnosti).

Hlavním cílem programu je v oblasti péče o rozvoj vodních cest dopravně významných a jejich modernizace investičními prostředky zajistit v období let 2006 až 2013 prodloužení labské vodní cesty kontinuální splavností do Pardubic, odstranění kritických míst na labsko-vltavské vodní cestě z hlediska předepsaných parametrů vodních cest, zvýšení spolehlivosti labsko-vltavské vodní cesty z hlediska nepřetržitosti jejího využívání a připravit tak podmínky pro její vyšší využívání vnitrostátní vodní dopravou nákladní i osobní a zejména mezinárodní vodní dopravou významnou pro export a import a tak zvýšit efektivnost a bezpečnost vodní dopravy, zvýšit přepravní výkony vodní dopravy v ČR (mezinárodní a vnitrostátní) ze současných (2004) 1,17 mil. tun ročně na 1,5 mil. tun ročně do roku 2015, což představuje nárůst 28 % a zlepšit podmínky pro využívání stávajících vodních cest i pro rekreační plavbu, což znamená:

- dokončit splavnění Labe do Pardubic,
- zabezpečit výstavbou a nezbytnými rekonstrukcemi plavebních objektů na stávající vodní cestě zvýšení parametrů tam, kde nesplňují zákonná ustanovení, zejména zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě včetně prováděcích předpisů,
- zabezpečit výstavbou a nezbytnými rekonstrukcemi plavebních objektů na stávající vodní cestě zvýšení její spolehlivosti, jejíž nedostatečnost omezuje využití vodních cest,
- zabezpečit rozvoj vodních částí přístavů jako nedílné součásti vodních cest,
- zabezpečit vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest i pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní.

Věcnými cíli programu ?Rozvoje a modernizace vodních cest a přístavů? jsou:

- dokončení splavnění Labe do Pardubic s napojením připravovaného Logistického centra Pardubice na vodní cestu splavněním využitelné labské vodní cesty v délce cca 10 km v úseku Přelouč ? Pardubice. Tohoto parametru bude dosaženo realizací výstavby koncového přístavu Pardubice a modernizací plavebního stupně Srnojedy. Realizace napojí významnou průmyslovou aglomeraci na vodní cestu ve směru IV. evropského dopravního koridoru a v dlouhodobém výhledu tato vodní cesta bude propojena s Odrou a Dunajem průplavním spojením Dunaj ? Odra ? Labe;

- zvyšování parametrů vodních cest odstraněním úzkých míst, ve kterých nejsou splněny zákonem předepsané parametry šířky, poloměrů oblouků, ponoru a podjezdné výšky mostů pro jednotlivé třídy vodních cest a tím zajistit plnohodnotný stupeň využití souvislých úseků vodních cest na území ČR. Tohoto cíle bude dosaženo realizací stavby k odstranění plavební úžiny Chvatěruby na Vltavě v délce cca 1,5 km, zvýšením podjezdných výšek jedenácti mostů na Vltavě na plavebních kanálech Praha Podbaba a Vraňany ? Hořín na 5,25 m s výhledovou možností zvýšení na 7 m, rekonstrukcí dvou plavebních komor na Vltavě u vodních děl Dolánky a Miřejovice na parametry třídy Va při současném obnovení těchto zcela opotřebených a zastaralých objektů starých cca 100 let a modernizací ovládání šesti plavebních komor na středním Labi k zvýšení standardu řízení těchto plavebních objektů, umožňující rychlejší proplavování a úspory pracovních sil při moderním počítačovém ovládání technologie komor a zvýšení bezpečnosti ve vazbě na řízenou signalizaci plavby.

- zvyšování spolehlivosti vodních cest odstraněním rizikových míst na vodních cestách event. výrazným snížením rizika přerušení vodní cesty plavební odstávkou z důvodů havárie na plavebním objektu (na vodní cestě neexistuje náhradní řešení) výstavbou nové plavební komory v Brandýse nad Labem k náhradě stávající komory v havarijním stavu, rekonstrukcí a modernizací plavebních objektů u vodních děl na Labi ? Čelákovice, Kostomlátky, Hradišťko, Velký Osek a Lobkovice a na Vltavě Roztoky a Hořín, výstavbou vysokovodních vyvazovacích lodních poloh pro spolehlivé vyvazování plavidel při extrémních povodních v přístavech a na vodních cestách, modernizací a rozšířením stávajícího informačního systému o telematický systém vodní dopravy, rekonstrukcí kilometráže na LVVC na jednotnou a navazující na kilometráž v SRN a dalšími drobnými investicemi s RN do 5 mil. Kč do objektů vodních cest.

- rozvoj přístavů na vodních cestách výstavbou přístavní zdi II. přístavního bazénu Mělník, rekonstrukcí přístavní zdi v Lovosicích-Prosmykách k zlepšení vazeb vodní dopravy na jiné dopravní druhy, výstavbou vodních částí tří servisních center pro plavidla v oblasti Prahy, Ústí n.L.-Vaňova a na vybraném místě horní Vltavy. Stávající přístavní zdi vyžadují v pěti případech drobnými rekonstrukcemi zvýšení užívacích parametrů (zvýšení zdi, zvýšení únosnosti, vystrojení apod.).

- rozvoj vodních cest pro rekreační plavbu výstavbou osmi přístavišť osobních lodí, devatenácti vývazišť a zastávek plavidel a dokončením automatického ovládání čtyř plavebních komor na Baťově kanále z jednoho řídícího stanoviště.

Věcné cíle budou dosaženy realizací investičních akcí k dosažení parametrů, uvedených v dokumentaci jednotlivých podprogramů.


OBSAH A KRITERIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ NA AKCE ZABEZPEČUJÍCÍ REALIZACI CÍLŮ PROGRAMU

Program je určen k financování rozvoje vodních cest k podpoře rozvoje vodní dopravy v ČR prostřednictvím rozpočtové organizace Ředitelství vodních cest České republiky, podnikatelskými subjekty ve vlastnictví státu ? státními podniky Povodí a podnikatelskými subjekty v soukromém vlastnictví.
Zveřejnění programu bude provedeno prostřednictvím portálu veřejné správa, na internetových stránkách Ministerstva dopravy a informací odborné veřejnosti oboru vodní dopravy.
Žádosti o poskytnutí dotace ? finančních prostředků z rozpočtu SFDI s úmyslem současně požádat o poskytnutí dotace z fondů EU budou kromě zásad pro poskytování prostředků z rozpočtu SFDI podrobeny posouzení z hlediska souladu s Operačním programem Infrastruktura (nebo nově připravovaným Operačním programem na období 2007-2013) a souvisejícími právními předpisy upravujícími čerpání prostředků z fondů EU. Souhrn těchto pravidel a podmínek obsahuje materiál ?Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.4 ?Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest? (popřípadě budoucí Pokyny pro žadatele pro nově připravovaný Operační program na období 2007-2013).

více zde

www.mdcr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>