Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
MDČR - podpora dopravy zboží po Labi
 
      16. října - Cílem navrhovaných opatření je podpořit dopravu zboží za méně vhodných podmínek, aby se tak co nejvíce zboží přepravovalo po vodních cestách, a nikoli po silnici.

 
Evropská komise, která rozhoduje o výjimkách z obecného zákazu veřejných podpor, dne 26. září 2006 rozhodla, že neuplatní námitky proti opatřením podpory ze strany České republiky, která mají kompenzovat provozovatelům přeshraniční vnitrozemské vodní dopravy ztráty způsobené nedostatečnými plavebními podmínkami na řece Labi před státní hranicí se SRN.

Cílem navrhovaných opatření je podpořit dopravu zboží za méně vhodných podmínek, aby se tak co nejvíce zboží přepravovalo po vodních cestách, a nikoli po silnici. Na labské vodní cestě při přepravách zboží z a do ČR je přitom k dispozici dostačující objem zboží pro efektivní a ekonomické přepravy vodní dopravou. Limitujícími faktory jsou pouze plavební podmínky a kapacita plavidel.

Podle Evropské komise podpora přispěje ke splnění cílů stanovených v Bílé knize o dopravě - pomoci poskytnout Evropanům účinné efektivní dopravní systémy, které chrání životní prostředí. Současně zapadá i do rámce podpory vnitrozemské vodní dopravy schváleného Evropskou komisí, a to Integrovaného evropského akčního programu pro vnitrozemskou vodní dopravu (NAIADES), jehož cílem je podpořit a posílit konkurenceschopné postavení vnitrozemské vodní dopravy.

Evropská komise ve svém rozhodnutí (po téměř dvou letech vyjednávání) zohlednila specifický problém tuzemských vodních cest, a to plně fungující systém labsko-vltavské vodní cesty od Chvaletic (později od Pardubic) a Třebenic (Slapská přehrada), nezávislý na vnějších přírodních podmínkách, na který navazuje kritický čtyřicetikilometrový úsek Labe od Ústí nad Labem po státní hranici se SRN, zcela odkázaný na aktuální úhrn srážek.

Podpůrná opatření mají pouze dočasný charakter do doby přijetí adekvátních infrastrukturních opatření na uvedeném kritickém úseku Labe. Státní investor Ředitelství vodních cest ČR proto v souladu s usnesením vlády z března 2005 připravuje stavbu plavebního stupně v Děčíně.

Provozovatelé mezinárodní vodní dopravy v období nízkých vodních stavů nejsou schopni eliminovat generované ztráty, což se odráží na stavu tohoto dopravního oboru. Existuje výrazný technický dluh na provozovaných plavidlech, kdy lodní park za současné situace již není dlouhodobě obnovován a je prováděna pouze omezená modernizace stávajících plavidel. Dochází k odlivu kvalifikovaných pracovníků a zároveň k postupnému přesunu použitelné kapacity plavidel, využitelné pro mezinárodní přepravy zboží z a do ČR.
Rozhodnutí Evropské komise je s ohledem na její všeobecně známý rezervovaný postoj k užívání veřejných prostředků v soukromém sektoru významným úspěchem tuzemské vodní dopravy a může zásadně přispět k revitalizaci oboru vodní dopravy v ČR a jeho intenzivnějšímu zapojení do logistických řetězců v EU.

www.mdcr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>