Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Plavba po řece Moravě z Kroměříže do Otrokovic
 
      Tisková zpráva k jednání o rozvoji plavby na zdrži jezu Bělov...

 
Dne 18. února 2011 se v Kroměříži uskutečnilo jednání zaměřené na stanovení nové strategie při rozvoji plavby na říčném úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi. Tento říční úsek sice doposud není spojen s Baťovým kanálem plavební komorou a nenachází se na něm vhodná přístavní infrastruktura, přesto nabízí již nyní vysoký potenciál pro rozvoj osobní rekreační plavby. Tento potenciál vytváří především turisticky atraktivní město Kroměříž a vhodné parametry 12 km dlouhého říčního úseku, který je atraktivní jak pro turisty, tak pro rejdaře provozující osobní plavbu. Velkou výhodou je, že území je v celé délce propojeno cyklostezkou a cyklotrasou a již nyní jsou zde nabízeny služby cestovního ruchu, která budou k dispozici i pro návštěvníky vodní cesty.

Účastníci jednání, mezi kterými nechyběli starostové měst a obcí ležících na řece Moravě, zástupci dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, zástupci Zlínského kraje, Povodí Moravy s.p., Státní plavební správy, obecně prospěšné společnosti Baťův kanál ale také Ministerstva dopravy - odboru plavby, jednoznačně deklarovali podporu rozvoje rekreační plavby na tomto říčním úseku. Zároveň se jednomyslně shodli na nutnosti vyvolání jednání s Ředitelstvím vodních cest ČR (investorem na dopravně významných využívaných vodních cestách ke kterým Baťův kanál patří), ve věci uspíšení stavby koncového přístaviště v Kroměříži a současně stavby kapacitního a ochranného přístavu na tomto říčním úseku. Doporučili také zpracování Vyhledávací studie další přístavní infrastruktury Baťova kanálu.

Koncové přístaviště v Kroměříži je součástí plánované stavby plavební komory Bělov. Zahájení stavby přístaviště je tedy podmíněno zahájením stavby plavební komory. Plavba na říčním úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi by však mohla úspěšně fungovat i v době, kdy plavební komora ještě neexistuje, pokud by zde byla zajištěna ochranná a přístavní infrastruktura. Účastníci jednání se shodli na tom, že stavbu koncového přístaviště by bylo vhodné realizovat samostatně, bez ohledu na termín zahájení stavby plavební komory.
"Je žádoucí, aby plavba na říčním úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi byla zahájena co nejdříve. Tomuto záměru by pomohlo, kdyby mohla být realizována v předstihu před stavbou plavební komory stavba koncového přístaviště v Kroměříži v takovém rozsahu, v jakém se doposud připravuje. Nezávisle na tom pak může být zahájen paralelní proces přípravy kapacitnějšího přístaviště. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě zpracuje Vyhledávací studii a na jejím základě Ředitelství vodních cest ČR bude zajišťovat přípravu a realizaci plnohodnotného ochranného přístavu" řekl Ing. Jaroslav Pospíšil, ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy.

Při jednání nebylo možné opomenout ani připravovanou plavební komoru na jezu Bělov. Aktuální situace je taková, že projekt plavební komory byl odborníky posouzen z pohledu vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dne 21. 12. 2010 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V rámci tohoto stanoviska jsou navržena kompenzační opatření vedoucí k neutralizaci zjištěných negativních vlivů stavby, které jsou ovšem klasifikovány jen jako nízké až zanedbatelné.
V současné době je však projekční příprava ze strany Ředitelství vodních cest ČR pozastavena z jiného důvodu. Dne 21. 9. 2009 došlo usnesením zastupitelstva obce Bělov k prodeji pozemku zasahujícího až pod plánovanou plavební komoru soukromé osobě. Bez souhlasu této osoby není možné v přípravě projektu pokračovat. V současné době je celá záležitost předjednána a připravuje se smlouva, která přípravu plavební komory opět rozběhne. Aktivní součinnost obce Bělov při podpisu této smlouvy na jednání přislíbil Mgr. Josef Štourač, místostarosta obce.

Ing. Jiří Durďák
projektový manažer
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
tel.: 774 250 750, email: durdak@batacanal.cz

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>