Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
CERE
Loděnice Vltava
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Pohár Niké 2003 - plachetní směrnice - návrh
 
      Mistrovství ČR v námořním jachtingu - Offshore racing, CTL, 27.09. ? 04.10.2003, Vypsaný koeficient ČSJ: 6, Koeficient Poháru ČANY: 6

 
1. Místo konání
Chorvatsko

2. Pořadatel
Sdružení ?SaS? 1124 ve spolupráci s Yacht Club Zadar, Český svaz jachtingu a Chorvatský svaz jachtingu.

3. Pravidla
Závod bude řízen dle :

Závodních pravidel jachtingu 2001-2004
Soutěžního řádu ČSJ 2001-2004
Vypsání závodu
Těchto plachetních směrnic
Vyhlášek hlavního rozhodčího
Vyhlášek protestní komise
Vyhlášek ZK dávané pomocí radiostanice nebo jiného určeného komunikačního zařízení

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty rozhoduje ten, který je v tomto výčtu uveden níže.

4. Vyhlášky pro závodníky
Vyhlášky hlavního rozhodčího nebo protestní komise budou umístněny na oficiální vývěsní tabuli, případně k dispozici na lodi ?ROZHODČÍ?

5. Změny plachetních směrnic
Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny nejméně 60 minut před tím, kdy nabudou platnost. Změny časového plánu budou vyvěšeny do 21 hodiny před dnem, kdy nabudou platnosti. Změny budou prováděny formou Vyhlášky hlavního rozhodčího, na které bude upozorněno dle bodu 7.2 těchto PS.

6. Přihlášky a registrace
6.1
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? Kodex oprávnění.

6.2
Posádka se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním při registraci a předložením následujících platných dokladů:
- kapitán předloží oprávnění k vedení plavidla při podpisu nájemní smlouvy, vč. Osvědčení radiotelefonisty u charterové společnosti
- celá posádka předloží závodní licence s potvrzením o lékařské prohlídce,
- lodě, které mají v úmyslu nést během závodu reklamu musí předložit Individuální reklamní licenci ČSJ

Svým podpisem na registračním formuláři kapitán přebírá odpovědnost za všechny členy posádky a stvrzuje, že posádka bude dodržovat ustanovení ZPJ a dalších platných dokumentů řídících tento závod.

7. Znamení dávané na břehu
7.1
Znamení dávaná na břehu budou vztyčována pouze v marinách, a to na lodi ?ROZHODČÍ?, když tato loď bude uvázána u mola.
7.2
Když je vlajka AP vztyčena (2 zvukové signály) na lodi ?ROZHODČÍ? znamená odklad rozjížďky na neurčito. Start rozjížďky nebude dříve než 60 minut po stažení vlajky AP (1 zvukový signál).

Když je vlajka B vztyčena (1 zvukový signál) na lodi ?ROZHODČÍ? znamená začátek protestního času. Stažení vlajky B (1 zvukový signál) znamená konec protestního času.

Když je vlajka L vztyčena (1 zvukový signál) na lodi ?ROZHODČÍ? znamená, že byla vyvěšena nová vyhláška hlavního rozhodčího.

ZK bude na všechna znamení na břehu a na vodě upozorňovat všechny kapitány pomocí radiostanice. Chyba v rádiovém spojení není důvodem žádosti o nápravu, toto je změna pravidla 62.1 (a).

8. Časový plán
27.09.2003
14.00 - Losování lodí
15.00 ? 19.00 - Registrace závodníků
19.00 - Zahajovací ceremoniál
20.00 - Setkání kapitánů se ZK

28.09.2003
08.00 - Plombování motorů
09.00 - Kontrola radiového spojení
10.00 - Start

29.09.2003
00,00 ?24,00 -2.den závodu

30.09.2003
00.00-24.00 - 3.den závodu

01.10.2003
00.00-24.00 - 4.den závodu

02.10.2002
00.00-24.00 - 5.den závodu

03.10.2003
13.00 - předpokládané zrušení cílové čáry
18.00 - závěrečný ceremoniál + raut

9. Vlajky tříd
Třídová vlajka pro třídu Elan 36 ????????. vlajka T

10. Závodní plocha
10.1
Závodní plochou pro tento závod je Jaderské moře.

11. Dráhy
11.1
Trasa závodu, včetně zeměpisných poloh jednotlivých kontrolních bodů, bude zveřejněna nejpozději 120 minut před vyzývacím znamením, na oficiální vývěsní tabuli.

11.2 Zkrácení dráhy
Pokud ZK rozhodne o zkrácení dráhy bude vztyčena vlajka S (2 zvukové signály), pozice cílové čáry bude oznámena pomocí radiostanice. Následuje mimořádná radiová relace, kde musí každý kapitán potvrdit tuto skutečnost. V případě nepotvrzení od některého kapitána bude tato relace opakována minimálně ještě 3x. Po třetím opakování se má za to, že byla relace potvrzena.

11.3
Předpokládaná trasa :
S T A R T
1. kontrolní bod :
2. kontrolní bod :
3. kontrolní bod :
4. kontrolní bod :
5. kontrolní bod :
C Í L :

12. Kontrolní body - pomocné cíle
12.1
Všechny kontrolní (točné) body jsou zároveň pomocné cíle. ZK může při zhoršení povětrnostních podmínek rozhodnout, že místo zkrácení dráhy, dle bodu 11.2 těchto PS, použije pro vyhodnocení průjezd na posledním kontrolním bodu.

12.2
Seznam kontrolních bodů bude zveřejněn společně s trasou etap, viz bod 11.1 těchto PS.

12.3
Každá loď, která obeplouvá kontrolní bod je povinna toto oznámit pomocí radiostanice.

13. Start
13.1
Etapy budou startovány s použitím pravidla 26 ZPJ a to :

Znamení: vyzývací
Vlajka a zvuk: třídová vlajka (T), 1 zvuk
Minuty před startovním znamením: 10

Znamení: přípravné
Vlajka a zvuk: P, I, Z, Z s I nebo černá vlajka, 1 zvuk
Minuty před startovním znamením: 4

Znamení: jedna minuta
Vlajka a zvuk: přípravná vlajka spuštěna, 1 dlouhý zvuk
Minuty před startovním znamením: 1

Znamení: startovní
Vlajka a zvuk: třídová vlajka spuštěna + I, Z, 1 zvuk
Minuty před startovním znamením: 0

13.2
Startovní čára bude mezi stěžněm na lodi ?ROZHODČÍ? a žlutou bójí.

13.3
Loď startující později než 10 minut po svém startovním znamení bude hodnocena jako DNS-nestartující. Toto je změna pravidla A4.1.

13.4
Během startu může být kdykoliv uplatněn jeden ze startovních trestů dle pravidla 30 ZPJ.

13.5
Doplňte do ZPJ29.1 (Individuální odvolaní): ?ZK může čísla lodí, která porušila toto pravidlo, oznámit rádiem.?.

13.6
Zaměňte předposlední větu v ZPJ 30.3 (Pravidlo černé vlajky): ?Jestliže je signalizováno všeobecné odvolání nebo rozjížďka je přerušena po startovním znamení, ZK musí oznámit její číslo radiem, a jestliže je rozjížďka znovu startována nebo znovu plachtěna nesmí v ní závodit.?.

14. Cíl
14.1
Cílová čára bude mezi stěžněm lodě ZK s modrou vlajkou a žlutou cílovou značkou.

14.2
Loď při dokončení musí sama zabezpečit čitelnost startovního čísla, případně se identifikovat jiným způsobem. Toto ustanovení platí také u všech kontrolních bodů nebo kdykoliv během závodu na dotaz ZK.
14.3
Loď, když dokončila musí zpřístupnit členovi ZK kontrolu plomby na svém motoru. Pokud tak neučiní může být protestována pro porušení pravidla 42-Pohon, příp. 2-Čestné plachtění.
14.4
Lodě, které dokončily musí co nejdříve opustit cílový prostor. Za porušení tohoto bodu může být plachetnice hodnocena po projednání jako DSQ.

15. Systém trestů
15.1
Pravidlo ZPJ44.2 mění tak, že otáčka 720° JE ZAMĚNĚNA OTÁČKOU 360° .

15.2
Loď nemůže sama přijmout trest dle pravidla 44.3.

15.3
Loď, která vzdá po dokončení, bude hodnocena podle svého pořadí v cíli s přičtením 20% trestu podle ZPJ 44.3(c).

15.4
Nicméně loď, která přijala trest v souladu s PS 15.1 nebo PS 15.3, podléhá dále pravidlu PS17.6

15.5
Loď, která přijala trest nebo vzdala podle pravidla 31.2 nebo 44.1 musí do konce protestního času vyplnit příslušný formulář (Podpisový arch) na lodi ?ROZHODČÍ?.

15.6
Jak je stanoveno v pravidle 67, protestní komise může potrestat bez projednání loď, která porušila pravidlo 42. Za porušení pravidla 42 je považována i přetržená plomba na motoru.

16. Časové limity
16.1
Lodě, které neproplují kontrolním bodem do 4 hodin, poté, co tak učinila třetí loď závodu budou bodovány jako DNF. Toto je změna pravidla 35 a A4.1. Tyto lodě již dále v závodu NEPOKRAČUJÍ !!!!! (Je žádoucí jejich účast při závěrečném ceremoniálu)

16.2
Lodě, které nedokončí do 4 hodin poté co třetí loď řádně obeplula všechny kontrolní body a dokončila budou bodovány jako DNF. Toto je změna pravidla 35 a A4.1. Začátek a konec cílového limitu bude signalizován pomocí radiostanice.


17. Protesty
17.1
Loď zamýšlející protestovat musí navíc bezprostředně při nejbližší rozumné příležitosti tuto skutečnost oznámit ZK radiem. Toto ustanovení doplňuje pravidlo 61.1(a) ZPJ

17.2
Protestní formuláře jsou k dispozici na lodi ?ROZHODČÍ?. Protesty a žádosti o nápravu musí být doručeny v průběhu protestního času.

17.3
Protestní časový limit je určen na 60 minut. Začátek a konec protestního času bude signalizován dle bodu 7.1, 7.2 těchto PS.
17.4
Vyhlášky pro informování závodníků o projednání, ve kterých jsou stranami nebo jmenováni jako svědkové, budou zveřejněny do 30 minut po ukončení protestního času. Projednání se bude konat na lodi ?ROZHODČÍ?.

17.5
Upozornění na protesty závodní nebo protestní komise bude zveřejněno pro informaci lodí podle pravidla 61.1 (b).

17.6
Pokud Protestní komise shledá, že loď porušení pravidel a přijetím trestu získala výhodu nebo způsobila škodu, může :
(a) Rozhodnout o zvýšení bodového trestu
(b) diskvalifikovat loď z rozjížďky
17.7
Poslední den regaty, žádosti pro znovu otevření a projednání musí být doručeny
a) ne později než 30 minut poté, co byla v onom dni strana požadující nové projednání informována o rozhodnutí.
Toto je změna pravidla 66.

17.8
Protestní komise bude pracovat ve složení :

Předseda ? Vlasta Nováková, NJ, CZE
Člen
- Dragan Penjalov, NJ, CRO
- Martin Soušek, NJ, CZE
- JUDr. Karel Soušek J2, CZE
- Ing. Josef Juriga J2, CZE

Změna některého člena protestní komise nezakládá důvod k žádosti o nápravu. Kompetentní osoba ke změně člena protestní komise je předseda protestní komise.

18. Bodování
18.1
Bude použit nízkobodový bodovací systém podle Dodatku A.

19. Výstroj
19.1
Pořadatel bude provádět veškeré rozumné kroky, aby zajistil maximální shodu lodí. Všechna tato nařízení a pokyny pořadatele, vydané za účelem snížení rozdílů v rychlostech a manévrovacích schopnostech lodí, nemohou být předmětem žádosti o nápravu.

19.2
Loď a její výstroj nesmí být bez předchozího písemného souhlasu ZK nebo technického ředitele nijak upravována, nahrazena, nebo vynášena. Pohyblivé i pevné lanoví a kování může být použito a nastavováno pouze v rámci svého navrženého účelu. Za jakoukoliv škodu, která vznikla neodbornou manipulací s lodí nebo její výstrojí, je výhradně odpovědný nájemce. Je zakázáno provádět jakékoliv nevratné úpravy na lodi nebo její výstroji, loď a její výstroj musí být při vrácení předávána v původním stavu.

19.3
Doplnění výstroje zařízením sloužícím pro navigaci, příjem meteorologických zpráv nebo zvýšení osobní bezpečnosti není omezeno.
19.4
Veškeré i sebemenší závady, poškození, opravy, náhrady a ztráty týkající se lodě nebo její výstroje dodané pořadatelem musí být bezprostředně písemně nahlášeny ZK nebo technickému řediteli, bez ohledu na to, zda vznikly během rozjížďky nebo mimo ní.

19.5
Pod vodou může být loď čištěna pouze mechanicky bez použití jakýchkoli chemických přípravků a bez použití dýchacího přístroje. Výjimku pro opravu za použití dýchacího přístroje může udělit technický ředitel nebo ZK.

19.6
Lodě nesmí být během závodu vytaženy bez předchozího souhlasu technického ředitele nebo ZK.

19.7
Nádrže na naftu nesmí být vyčerpávány.

19.8
Pokud je nařízeno ZK, PK nebo Technickým ředitelem závodu, posádka lodi musí umožnit kontrolní prohlídku lodě a její výstroje.

19.9
Loď, která má závadu na výstroji poskytnuté pořadatelem, musí vztyčit červenou vlajku a pokud je to možné, pokračovat v závodění. Pokud protestní komise rozhodne, že umístění v cíli bylo podstatně horší, nebo loď nemohla v rozjížďce startovat a závada nevznikla chybou posádky a za stejných podmínek by přiměřeně schopná posádka byla schopna závadě předejít, může zahájit jednání o přiznání nápravy v souladu s pravidlem 64.2 ZPJ. Toto je změna pravidla 62.1 ZPJ.

19.10
Při nedodržení ustanovení výše uvedených pravidel tohoto bodu PS může být loď po projednání diskvalifikována ze sporné rozjížďky, popřípadě i z celého závodu.

20. Bezpečnostní přepisy
20.1
Použití motorů, lodní denník, povinné záznamy a hlášení ZK
Loď, která závodí, může používat motor k dobíjení baterií za předpokladu, že neporuší ustanovení pravidla 42 ZPJ. Loď je povinna při každém zahájení a ukončení nabíjení zaznamenat okamžitou pozici a toto doplněné časovými údaji zaznamenat do Lodního denníku. Dále je závodící loď povinna zaznamenat do Lodního denníku v každou celou sudou hodinu svou pozici. Při rizikovém poškození výstroje nebo lodě, nebo při zhoršených povětrnostních podmínkách, může ZK požadovat častější předávání pozic všech ohrožených lodí navíc s udáním jejich kursu a rychlosti. Kapitán lodě po dojetí závodu, nejdéle však do konce protestního času, předá Lodní denník ZK. Při nedodržení tohoto ustanovení může být loď diskvalifikována ze sporné rozjížďky, popřípadě i z celého závodu.

20.2
Radiové spojení

Závodícím lodím se nařizuje používat radiostanice umístěné na lodích, výhradně pro relace se ZK nebo v případě nouze.
Všechny relace se ZK budou probíhat na vyhrazeném kanále, který určí ZK.
Závodící loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazeného kanálu a za přípravu a poskytnutí pravdivých informací požadovaných ZK. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména v každou sudou hodinu, kdy proběhne kontrolní relace se ZK.
Všechny relace se řídí komunikačním řádem.
Během časování startu závodní lodě omezí vstup na kanál pouze na případ nouze.


Závodní lodě se hlásí svým číslem, doprovodné lodě se hlásí volacími znaky, které jsou následující :

Loď hl.rozhodčího ? ?ROZHODČÍ? ?
Lékař - ?DOKTOR? ?
2. loď ZK - ?KAMERA? ?
Loď protestní kom. - ?KOMISE? ?

20.3
Jestliže loď nereaguje na tři po sobě následující výzvy na předání své pozice od ZK, tak se považuje za loď v nouzi se všemi následnými akcemi. Posádka lodě ručí za vzniklé škody pokud se bude jednat o bezdůvodné nereagování na rádiové relace. V případě poruchy radiostanice je možno předat pozici pomocí SMS ve formátu NN/pozice Sever/pozice Východ, kde NN je číslo regaty, na telefonní číslo +420-603-445829. Za nesplnění této povinnosti může být na loď protestována ZK.

20.4
Osoby mladší 18 let musí nést po dobu plavby odpovídající osobní záchranné prostředky. Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek diskvalifikaci lodě ze sporné, nebo nejbližší rozjížďky, popřípadě i z celého závodu.

20.5
Lanová zábradlí musí být napnuta a vyvažující posádka musí splňovat požadavky pravidla 49.2 ZPJ.

20.6
Loď musí za snížené viditelnosti rozsvítit světla odpovídající COLREGu. Za nesplnění této povinnosti může být na loď protestováno ZK. Pokud došlo k poruše osvětlení musí být tato skutečnost poznamenána v Lodním deníku a při první relaci hlášena ZK.

21. Změna posádky a náhradní výstroj
21.1
Nahrazení závodníka není přípustné bez předchozího písemného souhlasu protestní komise.

21.2
Při závodě bude k dispozici, na pořadatelských lodích, omezené množství náhradní výstroje. V nezbytných případech, ohrožujících bezpečnost, případně možnost pokračovat v závodě (roztržené plachty apod.) budou požadavky na výměnu řešeny v pořadí jak budou uplatněny. Rozhodnutí zda bude výměna provedena přísluší kapitánovi doprovodné lodě. Poskytnutí náhradní výstroje nezakládá důvod k protestu ostatních posádek, tento bod doplňuje ustanovení pravidla 41 ZPJ.

22. Zřeknutí se odpovědnosti
Závodníci se zúčastní regaty zcela na jejich vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo 4, rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu nebo zranění či úmrtí, utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

23. Pojištění
Každé zúčastněné lodi se doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti s minimálním plněním 10.000.000 Kč nebo jeho ekvivalent. Každému účastníku se doporučuje sjednat individuelní zdravotní pojištění zvláště na léčebné výlohy.

V Praze 20.1.2003

Martin Soušek, hlavní rozhodčí, R1 -11 -267

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>