Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Zásady zpracování osobních údajů

1. Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (?Zásady?) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

2. Správce osobních údajů

Jsme společnost Lodě s.r.o., IČ 27135250, sídlo Praha 6, Veleslavínská 150/44, PSČ 16200, sp. zn. C 98912 vedená u Městského soudu v Praze, a provozujeme webové stránky www.lode.cz.

Jsme správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, jste-li naším zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 602 325 965 nebo e-mail petr@lode.cz.

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SeaHelp

Abychom Vám mohli poskytnout Vámi požadované služby SeaHelp (plnění smlouvy), nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, Vaše bankovní údaje, případně další fakturační údaje (například IČ) a údaje vztahující se k lodi, na niž se dotčené služby vztahují (zejména evidenční číslo, místo kotvení, technická specifikace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vámi požadovaných služeb v plném rozsahu našim spolupracujícím osobám, zejména evropské centrále SeaHelp umístěné v Rakousku.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REGISTRACE LODÍ V ZAHRANIČÍ

Abychom Vám mohli poskytnout Vámi požadované služby registrace / přeregistrace / deregistracelodi v zahraničí, zejména v Holandsku, Belgii a Velké Británii(plnění smlouvy), nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, Vaše bankovní údaje, případně další fakturační údaje (například IČ) a údaje vztahující se k lodi, na niž se dotčené služby vztahují (zejména evidenční číslo, místo kotvení, technická specifikace).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vámi požadovaných služeb v plném rozsahu našim spolupracujícím osobám a příslušným úřadům.

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY VOVLÁDÁNÍ MOTOROVÉ LODĚ

Abychom Vám mohli poskytnout Vámi požadované služby ? přezkoušení z praktických znalostí ovládání motorové lodě kategorie M do 20 m a plachetnice kategorie S pro získání průkazu VMP (vůdce malého plavidla) a MPZ(mezinárodní průkaz způsobilosti na moře) (plnění smlouvy), nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo a případně další fakturační údaje (například IČ).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vámi požadovaných služeb v plném rozsahu našim spolupracujícím osobám a příslušným úřadům.

UMOŽNĚNÍ UMÍSTĚNÍ INZERÁTU NA WEB WWW.LODE.CZ

Abychom Vám mohli poskytnout možnost umístit na web www.lode.cz do sekce BAZAR Vaše inzeráty, nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, telefonní číslo, země, případně také jméno a příjmení a PSČ, a údaje vztahující se k předmětu, jehož se Váš inzerát týká.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby, než inzerát odstraníte.

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

ZASÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH NOVINEK

K zasílání objednaných novinek nezbytně potřebujeme Váš e-mail (plnění smlouvy).

Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme provozovat zasílání novinek, resp. dokud neuplatníte právo na ukončení zasílání elektronických zpráv.

V případě zneplatnění Vaší e-mailové adresy, kdy nebude možné novinkydoručovat na Vámi zadanou adresu, vyřadíme Vaše osobní údaje z evidence pro tento účel do jednoho (1) roku od zjištění uvedeného stavu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li naším zákazníkem (kupujícím z e-shopu), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů (zákonná povinnost).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu ? zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu.

Odběr veškerých našich obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit jednoduchým e-mailem adresovaným na petr@lode.cz s textem ?Nechci maily.?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu pěti (5) let.

4. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť věříme, že Vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese petr@lode.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů, tak účel jejich zpracování.

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

9. Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi a našimi zaměstnanci a spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01. ledna 2019.