Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Ministerstvo dopravy připravuje ke schválení vyhlášku, která výrazně poškodí plavbu na našich vodá
 
      5. prosince - Bohužel v novém roce začínáme velmi špatnou zprávou. Ministerstvo dopravy v těchto dnech finalizuje přípravy přijetí novely vyhlášky, která s největší pravděpodobností zlikviduje velkou část zejména rekreační plavby na našich vodách.

 
Tuto vyhlášku připravuje Ministerstvo dopravy v těsné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, s některými takzvanými ekologickými sdruženími a některými vládními úředníky. Ti tak zřejmě doufají získat větší podporu voličů v letošních volbách. Vyhláška má být schválena na některém z nejbližších zasedání vlády, pravděpodobně již příští týden v pondělí.

K jednáním o této vyhlášce byli kromě jiných také přizváni zástupci APL (Asociace prodejců a výrobců lodí a lodního příslušenství, jejíž je naše redakce členem). Bohužel, jejich opakované odborné námitky nebyly vzaty v úvahu. Jak se ovšem ukázalo později, v době kdy bylo možné poprvé vznést připomínky, byl návrh vyhlášky již rozesílán k mezirezortnímu připomínkovému řízení. Všechna další jednání na půdě MD tak vlastně tvořila pouze kulisu a technická část vyhlášky připravená SPS zůstala zcela nezměněna. APL tudíž fakticky nebyla k jednání připuštěna. V textech dokumentů, které má naše redakce také k dispozici, se však kupodivu odkazy na vzájemné konzultace vyskytují velmi hojně. Dokument ? Návrh Vyhlášky - obsahuje celou řadu chyb a neodborných výpočtů a nese s sebou celou řadu dalších znaků amatérismu.

Přestože se zdá, že situace je nyní již nezvratná a ke schválení kontroverzní vyhlášky nakonec dojde, vedou zástupci Asociace neustálá jednání s ministerskými úředníky a snaží se zabránit alespoň nejhoršímu. Jednání probíhala i v mezivánočním týdnu, kdy APL opět apelovala na nedostatky v navrhovaných změnách, které byly jejími odborníky nově zjištěny. Budeme Vás informovat, zda se podařilo na poslední chvíli prosadit alespoň úpravu koeficientu vztahu výkon/výtlak a zabránit tak omezení plavby významného počtu rekreačních plavidel. (Tuto změnu podporuje i posudek vypracovaný v prvních dnech nového roku na žádost a účet APL Českým lodním a průmyslovým registrem.) V současné době je zpracováván seznam rekreačních lodí, která jsou nám známa na přehradách a tocích. Pokud jste sami majiteli takové lodě a cítíte se být touto vyhláškou omezováni, ohlaste se na adresu naší redakce, abychom mohli seznam doplnit.

V dalším textu tedy uvádíme návrh Ministerstva v neoficiální podobě tak, jak jej máme k dispozici:


NÁVRH VYHLÁŠKY
ze dne ???.2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě
Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen ?zákon?), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I

Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

?§ 1a
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vodním lyžováním činnost prováděná s použitím vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem; není-li tato činnost prováděna ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem, ustanovení této vyhlášky se na ni nevztahují,

b) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,

c) plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navržené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něhož Froudeho číslo Fn > 3 nebo poměr výkon/výtlak r > 75; Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g=9,81 m/s2) a délky vodorysky Lwl(m):
Fn=V/(g. Lwl )½

a poměr výkon/výtlak se vypočte dělením výkonu motoru P (kW) výtlakem plavidla D (m3 nebo tuny):
r=P/D,

d) využitím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho použití z důvodu zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé používání při běžném provozu.?.

2. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

?(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je možná plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze

a) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu,

b) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu vydaného pro vlastníka plavidla, jestliže prokáže, že

1. vlastník nebo jiná osoba oprávněná plavidlo provozovat je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla vydaného v zahraničí na základě požadavků obdobných pro vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla podle zvláštního právního předpisu,1a)

2. poměr výkonu motoru v kW a výtlaku plavidla v m3 plavidla je  60,

3. na plavidle je použit spalovací motor označený jako vhodný pro použití na plavidle výrobcem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem,

4. na plavidle použitý motor je vyrobený po roce 1980 a není starší než 25 let;
tento souhlas se vydává na dobu platnosti lodního osvědčení plavidla.

c) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.
Na povrchových vodách, na kterých je možná plavba plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod., musí být dodržováno omezení rychlosti stanovené plavebními znaky podle zvláštního právního předpisu.2) Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky nebo povrchových vod označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3 a v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky, není-li udělen souhlas podle písmena b), je možná plavba plavidel se spalovacím motorem pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby). Povinnost plout ve výtlačném režimu plavby se nevztahuje na plachetnice a surfová prkna, která nemohou plout ve výtlačném režimu plavby z důvodu nedostatečného výtlaku.

-------------------------------------------------------------------
1a) Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.?.


3. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

?(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu a vodní skútry lze provozovat pouze na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle zvláštního právního předpisu,3) za podmínky dobré viditelnosti, v době od 9 do 19 hodin.

------------------------------------------------
3) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.?.

4. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

5. V § 4 odst. 1 se číslo ?3? nahrazuje číslem ?4?.

6. V § 6 písm. a) se za slova ?Policie České republiky? vkládají slova ? , Městské policie?.

7. V § 7 písm. b) se slovo ?dvoudobého? zrušuje.

8. V § 7 písm.b) se za slova ?spalovacího motoru? vkládají slova ?malého plavidla?.

9. V příloze č. 1- Vodní nádrže, tabulce č. 1 se bod č. 57 zrušuje. Dosavadní body č. 58 až 63 se označují jako body č. 57 až 62.

10. Příloha 2 zní:
?Příl. 2
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:
a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.?.

11. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

?Příl. 3
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod. za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu

Vltava:
a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov), v období od 1. června do 31. ledna.?.
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

12. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 3 vkládají nové body 4 až 6, které znějí:

?4 1-10-01-174 Hracholusky - Mže - Plzeň sever, Tachov
5 1-14-03-067 Máchovo jezero -Robečský potok - Česká lípa
6 4-15-01-147 Brněnská - Svratka - Brno-město?.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Souhlasy ústředního vodoprávního úřadu pro jednotlivá plavidla s plavbou rychlostí vyšší než 25 km/hod., vydané před účinností této vyhlášky, pozbývají platnosti dnem účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Místopředseda vlády a ministr dopravy

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>