Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Kotvení na přehradách Slapy a Orlík
 
      Lodní sezóna je přede dveřmi a na našich přehradách vyvstává stále častěji otázka kde a jak zakotvit.

 
Tématu kde mohu kotvit se svou lodí a zejména jaké jsou související předpisy jsme se proto věnovali v tomto předjarním čase. Pokud tedy tuto otázku sami řešíte, přinášíme Vám užitečné informace. Na naše otázky související s touto tematikou odpovídá tisková mluvčí PVL (Povodí Vltavy, s.p.) paní Petra Krainová.

Redakce: Kde mohu s rekreační lodí - plachetnicí/motorový člunem/hausbótem zakotvit u břehu?

V případě, že místo je vyznačeno plavebním znakem E.5. (povolené stání) bez dodatkové tabule - může zde majitel plavidla stát v souladu s Řádem plavební bezpečnosti (když je zde místo).
V případě, že místo je vyznačeno plavebním znakem E.5. (povolené stání) s dodatkovou tabulí - řídí se informací na dodatkové tabuli, např. na dodatkové tabuli je uvedeno - kotvení povoleno pouze se souhlasem správce toku - ke kotvení musíte mít souhlas správce toku.
V místech vyznačených plavebními znaky (E.5.) může stát plavidlo bez přímého dohledu tj. můžete plavidlo opustit i na delší dobu např. týden.
Jinak můžete stát všude, kde to není v rozporu s čl.7.02 Řádu plavební bezpečnosti ovšem pouze 24 hodin (Vyhl.241/2002Sb, § 5) a musíte mít plavidlo pod stálým dohledem.

Redakce: Pokud se tedy rozhodnu stát s lodi nebo hausbótem na místě označeným znakem E.5. bez dodatkové tabulky, musím za to někomu platit?

V obecné rovině ne. Vzhledem k tomu, že o umístění plavebních znaků někdo musel požádat a někdo je osadil byť bez dodatkové tabule, je lepší před umístěním plavidla do takto vyznačeného kotviště vznést dotaz na správce toku popř. na SPS Praha kdo toto kotviště vyznačil a s ním vstoupit v jednání ohledně umístění plavidla. Předejde se tak zbytečným nepříjemnostem. Takto označených kotvišť je však v nádržích minimum, ve většině případů je osazena dodatková tabulka, tzn. kotviště je vymezeno pro žadatele (správce toku, vlastníka pozemku, nájemce pozemku, atd.). Ten, kdo vymezil kotviště, také stanovuje výši úhrady za poskytnutí vyhrazených míst pro umístění plavidel či plovoucích zařízení.

Redakce: Pokud bude pod tímto znakem na dodatkové tabulce uveden "kotvení povoleno se souhlasem správce toku" obracím se tedy na PVL se žádostí o povolení. Jakému správnímu postupu vydání tohoto povoleni podléhá? Je stejné jako v případě zřízení bóje? Můžete prosím uvést přímo kontakt, na který je takovou žádost potřeba směřovat?

Ano, žadatel se obrací na správce toku se žádostí, která obsahuje náležitosti, které jsou uvedeny v naší předešlé odpovědi.
Kontakt pro podání záměru umístění plavidla na nádržích Orlík a Slapy je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5.


Redakce: Pokud bude pod znakem E.5. umístěna dodatková tabulka: "kotvení povoleno se souhlasem provozovatele přístavu" - Podléhá toto případné povolení zpoplatnění ze strany PVL vůči provozovateli přístavu?

Žádost o umístění plavidla do kotviště vymezenému pro jiný subjekt než správce toku podává žadatel přímo subjektu, pro který je kotviště vymezeno. O délce doby umístění plavidla v přístavu popř. kotvišti rozhoduje provozovatel.
Umístění plavidla do kotviště spravované jiným subjektem není ze strany PVL vůči provozovateli kotviště zpoplatněno, pokud je umístění nového plavidla v kotvišti v souladu s uzavřenou smlouvou mezi provozovatelem a správcem toku.
Provozovatel kotviště má se správcem toku uzavřen patřičný majetkoprávní vztah


Redakce: Chci si zřídit kotevní bóji na několik sezón. Co musím udělat?

Umísťování kotevní bóje je povolováno pouze ve vyhrazených kotvištích.
Postup před umístěním kotevní bóje - podat žádost správci toku, která musí
obsahovat: identifikační údaje žadatele, identifikaci lokality, kde chce žadatel bóji umístit (ř.km.,břeh pravý/levý).
Přílohy k žádosti: katastrální snímek se zakresleným místem, kde chcete bóji umístit, platné lodní osvědčení plavidla, které bude u bóje kotvit. Správce toku tj. Povodí Vltavy s.p. vydá/nevydá předběžný souhlas. V případě, že je vydán předběžný souhlas k umístění bóje jsou v tomto souhlasu stanoveny podmínky za jakých lze kotevní bóji umístit. Kromě jiného je tento souhlas podmíněn souhlasem příslušného Obecního úřadu. Po splnění podmínek uvedených v předběžném souhlasu a předložení požadovaných souhlasů uzavře správce toku, s žadatelem příslušnou smlouvu na umístění kotevní bóje na vodní plochu. Na základě této uzavřené smlouvy je žadatel oprávněn umístit kotevní bóji na vodní plochu a řídit se podmínkami uvedených v uzavřené smlouvě.


Redakce: Chci si zřídit privátní plovoucí molo na několik sezón. Co musím udělat?

Postup je stejný jako v případě umístění kotevní bóje pouze k žádosti je nutno doložit ještě nákres plovoucího zařízení. Plovoucí zařízení pro kotvení jednoho plavidla nesmí být větší než 2 x 3 m s přístupovou lávkou. K umístění plovoucího mola je nutný souhlas příslušného obecního úřadu, Státní plavební správy Praha a příslušného vodoprávního orgánu. Po předložení požadovaných souhlasů uzavře správce toku tj. Povodí Vltava s.p. s žadatelem příslušnou smlouvu na umístění plovoucího mola. Plovoucí zařízení smí být umístěno na vodní plochu až po uzavření příslušné smlouvy Úhrada za poskytnutí jednoho kotevního místa ve vyhrazeném kotvišti je 3.189,- (bez DPH) - úhrada je každoročně upravována o výši inflace - o výši úhrady nerozhoduje způsob kotvení (bóje, plovoucí zařízení, výklopná lávka).
Se samotným vyřizování žádosti poplatky spojeny nejsou. Je stanovena úhrada za poskytnutí vyhrazeného místa pro umístění plavidla do kotviště na základě uzavření patřičné smlouvy.
Lhůta pro vyřízení žádosti závisí na nutnosti posouzení záměru žadatele v terénu, předložení všech doplňujících podkladů žadatelem. Vyjádření ze strany PVL, pokud žádost obsahuje všechny potřebné informace k posouzení záměru, je do 30 dnů. Na splnění podmínek stanovenýché ve vyjádření má žadatel 6 měsíců.


Redakce: Chci provozovat mola s možností pronájmu majitelům lodí. Co dělat v tomto případě?

Postup je stejný jako u umístění privátního plovoucího mola (v tomto případě není omezen rozměr mola) pouze žádost musí obsahovat ještě oprávnění k podnikání v této oblasti.
Úhrada je závislá na počtu kotvících plavidel tj. počet plavidel x 3.189,- Doba za jak dlouho lze umístit plovoucí molo je závislá na době, do které jsou splněny ze strany žadatele podmínky a předloženy požadované souhlasy uvedené v předběžném souhlasu.
Předběžný souhlas je vydáván na dobu šesti měsíců. V případě, že do této lhůty nebudou žadatelem předložena požadovaná vyjádření jako podklad pro uzavření dohody, pozbývá platnosti a vyhrazené místo může být využito jiným žadatelem.
Upozorňujeme, že jedna z podmínek v předběžném souhlasu je - Před zimním obdobím tj. od 1.10. do 31.3. kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, bude plovoucí zařízení odstraněno z vodní plochy a umístěno na schválené zimoviště nebo mimo pozemky, ke kterým má naše organizace právo hospodařit. Této podmínce je nutné přizpůsobit konstrukci plovoucího mola.
Dále upozorňuji, že umístění plavidla na vodní plochu neopravňuje vlastníka plavidla k příjezdu a k parkování vozidla na břehových pozemcích.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>